علی بهرامی

در .

                                                                                                                         

نام و نام خانوادگیعلی بهرامی

نام پدر: داریوش

تاریخ تولد: 1356

محل تولد : کرمان

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد جامعه شناسی