خیابان، بخشی از تاریخ و هویت ماست

در .

خیابان، بخشی از تاریخ و هویت ماست

اگر مشتاق دیداری بیا میدان آزادی
که مشتاقی نخواهی دید تا میدان آزادی
خیابان زخمی خون از گلوی شهر می جوشد
چه کردی خشم تیغ آلود با میدان آزادی

نایب رئیس شورای شهر کرمان در نشست تخصصی «شهر انسان محور» به مناسبت روز مهندس با بیان این که میادین و خیابان ها بخشی از تاریخ و هویت مردم ما هستند گفت: خیابان به جاده تبدیل شد و میدان به پل و با تغییر نام مکان های تاریخی هویت تاریخی شهر ما آسیب دید. علی بهرامی خیابان را بخشی از تاریخ و هویت جامعه عنوان و تاکید کرد: هر کوچه شهر می تواند محل اتفاق تاریخی یا مکان خاصی باشد؛ خیابان مانند کتابی است که ورق می زنیم و می آموزیم. وی با اشاره به اشعاری که شاعران ما با الگو گرفتن از میدان های تاریخی مانند مشتاق و آزادی سروده اند اظهار داشت: این میدان ها و معبرها، الگویی برای سرودن شعر در وصف شهرمان بودند. رئیس کمیسیون اجتماعی، جوانان و ورزش شورای شهر بزرگترین مکان تعامل افراد در جامعه را خیابان عنوان و تصریح کرد: با خراب کردن میدان ها و محله ها و قطع کردن درختان به شهری بی هویت تبدیل شدیم چون مهندسان و جامعه شناسان به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکردند.