مصوبات جلسه 98/2/15

1-  نامه شماره 10805-24/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در اختصاص تخفیف به عوارض زیربنای مسکونی و پذیره تجاری و تراکم در صدور پروانه ساختمان ، در صورت پرداخت نقدینه به شرح ذیل موافقت گردید :

1- فروردین ماه و اردیبهشت ماه 20%  ، 2- خرداد ماه 20 % ، 3- تیرماه 18 % ، 4-مرداد ماه 16% ، 5- شهریور ماه 14% ، 6-مهرماه 12% ، 7- آبان ماه 10% ، 8- آذر ماه 8% ، 9- دی ماه 6% ، 10- بهمن ماه 4% ، 11- اسفندماه 2 % ، ضمناً در خصوص اعمال تعرفة 2-14 حصارکشی ، قیمت نبایستی از هر متر مربع ، -/000/80 ریال ( هشتاد هزار ریال ) بیشتر باشد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 15398-29/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افتتاح حساب جاری ، نزد بانک رسالت به نام شهرداری کرمان و انتقال ماندة حساب پارکینگ بانک ملی به حساب بانک مزبور ، با توجه به هدف مرقوم در نامه و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 20376-5/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز لچکی ضلع شمال غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احمد آهنگران ، در بلوار هوشنگ مرادی کرمانی ، نبش کوچه شماره 3 ، به مساحت 56/10  مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/528 ریال ( پانصد و بیست و هشت میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با شرط رعایت کاربری و با رعایت دیگر ضوابط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 15404-29/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای غلامرضا برومند فر ، در خیابان پاسداران ، شهرک ارتش ، کوچة شماره 6 ، به مساحت 62/97 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/060/269/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و شصت هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 253039-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه در این خصوص که شرکت آب بندان گواشیر پروژه زیرسازی و آسفالت ادامه میدان کوثر را مطابق با قرارداد شماره 78664-19/5/95 انجام داده است و گزارش کار خود را به مبلغ -/275/134/343/5  ریال ( پنج میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون و صد و سی و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج ریال ) هم اکنون ارایه نموده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط از ردیف دیون عمرانی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 253026-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه در این خصوص که شرکت آب بندان گواشیر پروژه جدول گذاری ادامه میدان کوثر را مطابق با قرارداد شماره 78691-19/5/95 انجام داده است و گزارش کار خود را به مبلغ -/237/902/181 ریال ( یکصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و دو هزار و دویست و سی و هفت ریال )  هم اکنون ارایه نموده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط از ردیف دیون عمرانی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 10774-24/1/98  شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه در این خصوص که شرکت آب بندان گواشیر پروژه پارک خیابان شیخ احمد کافی ویژه بانوان را مطابق با قرارداد شماره 107027-26/6/96 انجام داده است و گزارش کار خود را به مبلغ -/134/509/489 ریال ( چهارصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و نه هزار و صد و سی و چهار ریال ) هم اکنون ارایه نموده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت به پیمانکار مزبور با رعایت ضوابط مربوط از ردیف دیون عمرانی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.