مصوبات جلسه 98/2/29

- نامه شماره 35994-24/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ -/000/056/130 ریال ( یکصد و سی میلیون و پنجاه و شش هزار ریال ) مربوط به بدهی دوره های آموزشی پرسنل شهرداری به سازمان مدیریت در سال 96 که به هزینه منظور نشده است ، از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون بامحل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 20297-5/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید ، تقاضای شهرداری واگذاری قطعه زمینی به مساحت 1000 مترمربع در خیابان 17 شهریور برای تمرین هیأت ورزش های جانبازان و معلولان استان کرمان میباشد. با توجه به اهمیت موضوع با کلیت پیشنهاد شهرداری موافقت شد. مقرر شد که اقدام در چهارچوب مقررات سازمان بناهای ماندگار و بر اساس عقد تفاهم نامة لازم انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 4404-10/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص وضع عوارض بر تولیدات و مصنوعات محلی ، در صورتی که تولیدکننده ، صاحب مکان عرضة آن مواد و مصنوعات فروش باشد ( در محل کسب عرضه شود ) موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 250706-21/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم صغری ضیایی سیلابخوری ، در شهرک مطهری بلوار ذغال سنگ زمرد 10 ، به مساحت 2/61 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/612 ریال ( ششصد و دوازده میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 34564-22/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ -/000/000/500/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد میلیون ریال ) برای خرید بن جهت پرسنل شهرداری ، از محل ردیف 160290 با عنوان سایر هزینه های رفاهی کارکنان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 38428-26/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/130 ریال ( یکصد و سی میلیون ریال ) به موقوفة حاجی محمود کرمانی از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل از بابت اجاره و هزینة کارشناسی سال 1397 قطعه زمین در اختیار شهرداری در موقوفة مزبور و هزینه کرد آن با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

 7- نامه شماره 37101-25/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس بند یک صورتجلسة مورخ 10/12/97 استانداری محترم کرمان و با استناد به مفاد توافقنامة شماره 32452-19/2/98 و توضیحات مندرج در نامه ، با واگذاری 24 قطعه زمین از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 16446/2-30/8/90 در خیابان کمیل از اراضی محمدآباد به شرکت صنایع فولاد کرمان به ارزش کارشناسی -/000/320/304/128 ریال ( یکصد و بیست و هشت میلیارد و سیصد و چهار میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به ازای دراختیار نهادن میلگرد تا سقف یکصد و سی میلیارد ریال در سایزهای 10 ، 12 ، 16 ، 18 و 20 به قیمت عرف 19/2/1398 به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) با هدف نهایی اجرای پروژه های در دست اجرا و تسویة بخشی از بدهی آن شهرداری به قرارگاه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری و صورتجلسة استانداری محترم پیوست می باشد.