مصوبات جلسه 98/3/11

1- در آغاز جلسه ، پس از استماع کلام مقدس قرآن مجید ، آقای احمد حسن زاده ، عضو محترم شورا ، که بر اساس نامه وارده شماره 1732-11/3/98 فرمانداری محترم کرمان معرفی گردیده اند در جلسه حضور یافتند و مراسم تحلیف ایشان بجای آورده شد.

2- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 8/3/98 کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی و تصویب در شورای فوق العاده عمومی مورخ 11/3/98 ، در بازنگری تعرفة جدول (2-30) و (2-31) عوارض مربوط به لوایح ساخت و ساز ( سال 1398 ) تجدیدنظر هایی به شرح ذیل صورت گرفت :

در جدول (2-30) تا ردیف 19 ، به جز ردیف 12 و 13 پنجاه درصد از عوارض مصوب اخذ شود.

در ردیف های 20 و 21 همان رقم های سال 1397 اخذ شود. ردیف 23 ، 50% اخذ شود. در ردیف 24  ، مبلغ -/000/500/1 ریال ( یک میلیون و پانصد هزار ریال ) به -/000/500 ریال ( پانصد هزار ریال ) و -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) به -/000/000/1 ریال ( یک میلیون ریال ) کاهش یابد. در ردیف 25 ، -/000/500 ریال ( پانصد هزار ریال ) اخذ شود.

جدول (2-31)

در ردیف 1 ، 20% مبلغ اخذ شود. در ردیف 2 مبلغ مندرج به -/000/20 ریال ( بیست هزار ریال ) کاهش یابد. در ردیف 3 مبلغ به -/000/200 ریال ( دویست هزار ریال ) کاهش یابد. در ردیف 4 ،
-/000/10
ریال ( ده هزار ریال ) دریافت شود. ردیف 5 حذف شود. ردیف 6 ، -/000/100 ریال ( یکصد هزار ریال ) اخذ شود. ردیف 7 به -/000/30 ریال ( سی هزار ریال ) ، ردیف 8 به -/000/40 ریال ( چهل هزار ریال ) ، ردیف 9 به -/000/100 ریال ( یکصد هزار ریال ) ، ردیف 10 به -/000/50 ریال ( پنجاه هزار ریال ) ، ردیف 11 به -/000/200 ریال ( دویست هزار ریال ) ، ردیف 14 به -/000/100 ریال ( یکصد هزار ریال ) ، ردیف 15 به -/000/100 ریال ( یکصد هزار ریال ) ، ردیف 16 و 17 به -/000/50 ریال ( پنجاه هزار ریال ) ، ردیف 18 به -/000/150 ریال ( یکصد و پنجاه هزار ریال ) ، ردیف 19 به -/000/10 ریال ( ده هزار ریال ) تغییر یابد و بر این اساس اخذ شود. ردیف 20 حذف شود.

ردیف 21 به -/000/50 ریال ( پنجاه هزار ریال ) ، ردیف 22 به -/000/10 ریال ( ده هزار ریال ) تغییر یابد و بر این اساس اخذ شود. ردیف 27 واژه هر یک از برگ ها حذف شود. ردیف 27 به -/000/40 ریال ( چهل هزار ریال ) ، ردیف 29 به -/000/20 ریال ( بیست هزار ریال ) و ردیف 30 به -/000/100 ریال ( یکصدهزار ریال ) اخذ شود. ضمناً در صورتی که ردیف های کاهش داده شده از سال 97 کمتر باشد ملاک عمل مبلغ سال 1397 باشد. لطفاً دستور لازم جهت اجرا صادر فرمایید.

3- نامه شماره 25688-11/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه شش دانگ پلاک وقفی شماره 1282 فرعی از 4810 اصلی با سند اجاره اوقاف 108344-27/3/82 به مساحت 250 مترمربع با 140 مترمربع اعیانی به نام شهروند محترم ، آقای علیرضا برهانی نژاد ، به ارزش کارشناسی -/000/500/117/5 ریال ( پنج میلیارد و صد و هفده میلیون و پانصد هزار ریال ) ( با احتساب 15% حق السکنی ) در طرح بلوار شهید عباس پور ( پروژه بومرنگ ) مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 22973-8/2/98 ، به ازای
آزاد سازی ملک مسیری و واگذاری حق امتیاز عرصه و عین آن ، به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره یک از نقشه تفکیکی شماره 70066/2/97-21/4/97 ، به مساحت
91/176 مترمربع در بلوار امام حسن به مبلغ کارشناسی -/000/040/784/7 ریال ( هفت میلیارد و هفتصد و هشتاد و چهار میلیون و چهل هزار ریال به نامبرده ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. آقای علیرضا برهانی نژاد مبلغ ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین واگذار شده را به میزان -/000/540/666/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و شصت و شش میلیون و پانصد و چهل هزار ریال ) بایستی در وجه شهرداری پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری و این شهروند پیوست می باشد.

4- نامه شماره 28794-98/2/21 شهرداری کرمان مطرح گردید و و مقرر شد که پس از بررسی و در صورتی که شهروند محترم ، آقای محمدرضا شیخ زاهدی ، تمامی وجوه مربوط به صدور پروانه ساختمان ملک موردنظر را قبلاً ( سال 1393 ) پرداخت کرده باشد ، محاسبات فعلی کماکان بر اساس تعرفه های همان سال انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 50089-9/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری دو قطعه زمین به شماره پلاک های 1586 و 1978 بخش یک کرمان ، در محدوده طرح محور حد فاصل خیابان شهید فتحعلیشاهی و خیابان شهید دکتر چمران ، به شرکت دولتی بازآفرینی شهری ایران که زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی میباشد - پس از ارزیابی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در قبال دریافت اسناد خزانه ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 32953-21/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری ، با توجه به توضیحات مندرج در این خصوص که آقای منجی نجمایی بیش از سه سال حبس را به علت سرقت سیم کابل تحمل نموده است و اکنون به علت استیصال در پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال جریمة مورد محاسبه شهرداری باز هم به سه سال زندان مجدد محکوم شده است ، این شورا با اعلام رضایت شهرداری با شرط آزاد شدن نامبرده از زندان موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 45154-4/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) از محل ردیف 41050207 با عنوان کمک به مؤسسات حقوقی ، به مؤسسة خیریه و امداد رسانی حضرت زینب (س) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 31160-18/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و جناب آقای محمدجواد کامیاب ، رئیس محترم کمیسیون عمران و حمل و نقل این شورا ، به سمت نماینده در ستاد مدیریت بحران ، معرفی گردیدند. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

9- با توجه به اینکه آقای علی بهرامی ،  عضو محترم این شورا ، استعفانامة خود را در نامة شماره 1714-11/3/98 به این شورا ایفاد داشته اند و این تقاضا در نشست مورخ 11/3/98 فوق العاده شورای عمومی ، پس از بحث و تبادل نظر لازم و استماع نظر مشارالیه مورد موافقت و تصویب قرار گرفت ، لذا خواهشمند است موضوع به فرمانداری محترم اعلام گردد تا مطابق با تبصرة ذیل ماده 3 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، اقدام لازم جهت دعوت از عضو محترم علی البدل شورا انجام گیرد. تصویر تقاضای آقای بهرامی پیوست
می باشد
.

10- با توجه به اینکه خانم زهرا ایرانمنش ،  عضو محترم این شورا ، استعفانامة خود را در نامة شماره 1717-11/3/98 به این شورا ایفاد داشته اند و این تقاضا در نشست مورخ 11/3/98
فوق العاده شورای عمومی ، پس از بحث و تبادل نظر لازم و استماع نظر مشارالیها مورد موافقت و تصویب قرار گرفت ، موضوع به فرمانداری محترم اعلام گردد تا مطابق با تبصرة ذیل ماده 3 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، اقدام لازم جهت دعوت از عضو محترم علی البدل شورا انجام گیرد. تصویر تقاضای خانم زهرا ایرانمنش پیوست
می باشد.