مصوبات جلسه 98/3/19

1 - در آغاز جلسه ، پس از استماع کلام مقدس قرآن مجید ، خانم زهرا لری ، عضو محترم شورا ، که بر اساس نامه وارده شماره 1800-19/3/98 فرمانداری محترم کرمان معرفی گردیده اند ، در جلسه حضور یافتند و مراسم تحلیف ایشان بجای آورده شد.

2- نامه شماره 32273-1/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط عوارض شهروند محترم ، آقای حسین کرمی ، به صورت 30% نقد و مابقی در اقساط 36 ماهه با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 44100-1/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی به دانش آموزی با نام ، آقای ایمان محسنی زاده از طریق دبیرستان غیردولتی پسرانه دورة اول مهر با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، برای کمک به دانش آموز نامبرده با هدف حضور در مسابقه لکوبیو و لکولب با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً از شهرداری خواسته شود که تصویری از مدارک مثبتة شرکت در مسابقه و حاصل آن را به شورا ارسال نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 36971-25/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اعلام نیاز شهرداری به استفاده از آقای حاجی زاده ، نماینده محترم دادگستری ، در رسیدگی به پرونده ها ، با پیشنهاد مطرح به منظور پرداخت ماهیانه -/000/500/4 ریال ( چهار میلیون و پانصد هزار ریال ) حق الزحمه به مشارالیه در سال 1398 از محل ردیف 41020201 با عنوان خدمات قراردادی اشخاص با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- بر اساس مباحثی که در نشست شورای عمومی مورخ 98/3/19 در خصوص چگونگی اخذ عوارض تمدید پروانه انجام یافت و با استناد به آراء مختلف دیوان عدالت اداری در این مورد ، لازم است که تمدید پروانه های ساختمان اعم از ساخته شده و نشده بر مبنای تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی عمل گردد به نحوی که در شیوة محاسبه  عوارض نوسازی با ترتیبات مندرج در تبصرة فوق الذکر مأخذ اقدام باشد.