مصوبات جلسه 98/4/16

1  در آغاز جلسه ، پس از استماع کلام مقدس قرآن مجید ، آقای فتح الله مؤیدی ، عضو محترم شورا ، که بر اساس نامه وارده شماره 2189-16/4/98 فرمانداری محترم کرمان معرفی
گردیده اند ، در جلسه حضور یافتند و مراسم تحلیف ایشان بجای آورده شد.

2- نامه شماره 57646-22/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و آقای علی خدادادی ، عضو  محترم کمیسیون معماری و شهرسازی ، به سمت نماینده در کمیتة تبصره بند ج تعرفه 2-15 لوایح شهرسازی معرفی گردیدند. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 38415-26/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش حق انتفاع وقف لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای محمد ملک قاسمی و خانم الهام ملک قاسمی در بلوار امام رضا (ع) ، کوچة شماره 17 ، به مساحت 25/15 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/213 ریال ( دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار ریال ) به نامبردگان  به صورت نقد ، با شرط ادغام در املاک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 38405-26/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای ناصر کمالی و خانم بتول خشاوه در خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی ، کوچة شماره 59 ، به مساحت 91/13 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/550/69 ریال ( شصت و نه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در املاک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 40503-29/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب و جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای اکبر ستوده نژاد در سه راه احمدی جنب پارک مویدی ، به مساحت 33/79 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/965/832 ریال ( هشتصد و سی و دو میلیون و نهصد و شصت و پنج هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در املاک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 41276-30/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای منصور سلطانی نژاد و خانم سمیه سلطانی نژاد در شهرک الهیه ، خیابان همتی فر ، کوچة شماره 26 ، به مساحت 32/52 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/760/941 ریال ( نهصد و چهل و یک میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

 7- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 16/4/98 شورای عمومی ، با کاهش 50% ، در بند 109 لایحة بهای خدمات مربوط به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در سال 1398 موافقت گردید.

8- نامه شماره 38384-26/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای ابوالقاسم باقری زاده  و ورثة مرحومه سکینه حسینی نسب لنگری در پانصد دستگاه ، کوچة استاد شهریار 2 ، به مساحت 94/36 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/580/258 ریال ( دویست و پنجاه و هشت میلیون پانصد و هشتاد هزار ریال ) به مشارالیهم به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

9- نامه شماره 70502-6/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/843/327/805 ریال ( هشتصد و پنج میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار و هشتصد و چهل و سه ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی به شرکت مهندسان سازه گستر باهر از بابت اجرای پروژة جدولگذاری بلوار پزشک با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

10- نامه شماره 66340-2/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/80 ریال ( هشتاد میلیون ریال ) از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی جهت خرید هشت عدد کارت هدیه ده میلیون ریالی به منظور تقدیر از دست اندرکاران تقاطع شهید الله دادی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

11- نامه شماره 54304-19/3/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در بند 2 صورتجلسة شورای سازمان و هیأت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به منظور افتتاح یک فقره حساب جدید و همچنین حساب سپرده پیمانکاران در بانک رسالت برای سازمان مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط  موافقت گردید. تصویری از نامه و صورتجلسة شهرداری پیوست می باشد.

12- بر حسب بررسی ها و مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 15/4/98 کمیسیون برنامه ، بودجه  و تصویب در شورای عمومی مورخ 16/4/98 ، با کاهش 50% مبلغ مصوب سال 1398 در خصوص ردیف های 14 تا 17 لوایح مصوب سازمان پسماند موافقت گردید.

13- نامه شماره 75828-13/4/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با استناد به صدور اجراییة شعبة ششم دادگاه حقوقی کرمان ، با پرداخت مبلغ -/000/748/083/1 ریال ( یک میلیارد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و چهل و هشت هزار ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمران پروژه های عمرانی به شرکت راهسازی و ساختمانی 115 ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

 

 

 

 

14- نامه شماره 1098/1/6843-22/3/98 فرماندار محترم کرمان مطرح گردید و با توجه به مصوبه ارسالی و ارایه مستندات شهروند محترم ، آقای محمدرضا شیخ زاهدی ، و واریز کل مبلغ عوارض مربوط در سال 1393 ، این شورا بر اجرای مصوبة صادرة شماره 1754-12/3/98  اصرار دارد.

15-برای سمت نایب رئیسی شورا ، با توجه به خروج آقای علی بهرامی از شورا ، آقای مهندس رامین ارجمند کرمانی کاندیدا گردیدند که به طور مخفی با ورقه ، رأی گیری شد و نامبرده با 6 رأی موافق بدین سمت انتخاب گردیدند.

 

16- با توجه به استعفای سرکار خانم زهرا ایرانمنش از عضویت شورا و الزام قانونی تعیین نماینده جایگزین برای شورای شهرستان ، آقای مهندس محمدرضا معین زاده میرحسینی ، کاندیدا گردیدند. رأی گیری انجام شد و با رأی مخفی با ورقه مشارالیه بدین سمت انتخاب گردیدند.

 

17-کمیسیون حقوقی و نظارت مجدداً به زمرة کمیسیون های شورا الحاق گردید.

 

18-آقای حسین چناریان کاندیدای سخنگویی شورا گردیدند که ایشان نیز پس از انجام
رأی گیری مخفی با ورق به این سمت انتخاب گردیدند.