مصوبات جلسه 98/8/27

1- نامه شماره 172341-22/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محسن بهاروند ، در خیابان سجادیه ، نبش کوچه شماره 15 ، از پلاک ثبتی شماره 21 فرعی از 4017 اصلی بخش یک کرمان ، به مساحت 95/351 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/275/103/5 ریال ( پنج میلیارد و صد و سه میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ریال ) در مسیر پروژه آزادسازی خیابان سجادیه مستهلک می گردد ،  این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 167411-14/8/98 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان با واگذاری لچکی های حد شمال و شرق ملک ، به مساحت جمعی 10/1265 مترمربع ، به مبلغ کارشناسی کل -/000/800/120/10 ریال ( ده میلیارد و صد و بیست میلیون و هشتصد هزار ریال ) به مشارالیه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد.  با عنایت به اینکه آقای محسن بهاروند از بابت ارزش افزوده ملک ، مبلغ -/500/688/296 ریال ( دویست و نود و شش میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار و پانصد ریال ) به شهرداری بدهکاراست ، لازم است که نامبرده مبلغ مابه التفاوت محاسبات را که به میزان -/500/013/314/5 ریال ( پنج میلیارد و سیصد و چهارده میلیون و سیزده هزار و پانصد ریال ) می باشد به صورت 30% نقد و باقی مانده آن را  بر اساس دستورالعمل اقساط ، در مدت شش ماه در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 166575-13/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افتتاح یک فقره حساب درآمدی بدون دسته چک برای منطقه چهار در بانک ملت ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 167353-14/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب شرقی  ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمزه کرمی ، در خیابان ابوذر جنوبی ، نبش کوچه شماره 40 به مساحت 93/5 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/090/77 ریال ( هفتاد و هفت میلیون و نود هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.  

4- نامه شماره 164827-11/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تقاضا نامة شماره 4206-7-98 مورخ 6/7/98 شرکت کرمان ریسه ، به منظور تهاتر مبلغ بستانکاری با هزینة تفکیک زمین موردنظر ، این شورا با پیشنهاد تهاتر قبوض شرکت مزبور به میزان -/000/250/887 ریال ( هشتصد هشتاد و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 5- نامه شماره 80-11/8/98 ، شهروند محترم ، آقای محمود فدایی ، پدر شهید محمدرضا فدایی ، مؤسس نود باب کتابخانه های خودگردان مطرح گردید و با پرداخت مبلغ -/000/000/3 ریال ( سه میلیون ریال ) به منظور کمک به کتابخانة شهید محمود فدایی موافقت شد. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد. 

6- نامه شماره 12-11/8/98 شهروند محترم ، آقای محمدباقر اکبر زاده ، رئیس محترم هیأت امنای مسجد حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرک یاسین مطرح گردید و با استناد به بند 22 ماده 55 قانون شهرداری ها و دستورالعمل مؤسسة بناهای ماندگار ، مقرر شد که مبلغ مطالبات ، از جمله قدرالسهم مسجد مذکور از طریق مشارکت با آن مؤسسه و با رعایت دیگر ضوابط و مقررات قانونی رفع مشکل گردد. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 156708-25/7/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که بر اساس مجوز صادره شماره 2512-12/12/92 و صورتجلسه واگذاری شماره 168281-24/12/92 قطعه زمین شماره 158 از نقشه تفکیکی شماره 13541-8/8/89 در ابتدای اتوبان هفت باغ به شهروند محترم ، آقای فرهاد ابراهیمی فرد ، واگذار گردیده و اکنون مساحت آن بر اساس سند ثبتی صادره به شماره پلاک 8400 فرعی از 71 اصلی مفروز و مجزی شده از 7458 بخش شش ، 95/18 مترمربع کاهش یافته است و این مساحت بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری به ارزش کارشناسی -/000/175/123 ریال ( یکصد و بیست و سه میلیون و صد و هفتاد و پنج هزار ریال ) تعیین گردیده است ، با پیشنهاد شهرداری بدین منظور که مبلغ ، به حساب بستانکاری مشارالیه یا وکیل قانونی ایشان منظور گردیده و بدون هر گونه افزایش یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود و نامبرده بتواند از تسهیلاتی از قبیل پروانه و یا پایانکار ساختمانی در منطقه سه استفاده نماید و چنانچه از تاریخ اخذ این مجوز به مدت یکسال مراجعه ننماید ، عوارض بر مبنای ارزش روز مأخذ محاسبه قرار گیرد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 160231-1/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان قطعه زمین ردیف شماره 181 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان بر اساس توافقنامة  شماره 674-2/6/90 و مجوز صادرة شماره 1188-28/6/90 این شورا به شهروند محترم ، آقای حمید محمدرضایی بلوچ ، واگذار گردیده است و اکنون مشخص گردیده که قطعه زمین مذکور در حریم فنس های هوانیروز مستهلک
می گردد ، لذا مطابق با مفاد توافقنامة  اصلاحی شماره 151380-17/7/98 موافقت شد که به ازای ارزش قطعه زمین مزبور به مساحت 59/274 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/211/542/3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و چهل و دو میلیون و دویست و یازده هزار ریال ) ، قطعه زمین شماره 188 از همان نقشه تفکیکی به مساحت 19/229 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/445/552/3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد. ضمناً در خصوص ما به التفاوت ارزش املاک مسیری و معوض آقای حمید محمدرضایی بـلوچ مبــلغ   -/000/234/10 ریال ( ده میلیون و دویست و سی و چهار هزار ریال ) به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 164805-11/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بستانکاری سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر در سال 1395 ، به علت فقدان مدارک اقدام نگردیده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/700/169 ریال ( یکصد و شصت و نه میلیون و هفتصد هزار ریال ) از ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل ، به سازمان مزبور با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 165717-12/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به توضیحات مندرج در نامه ، نظر به اینکه مستأجر یک باب مغازه در ضلع شمالی میدان ارگ جنب کوچة گلبازخان ، شهروند محترم ، آقای رسول پسندی ، نسبت به تاریخ ذکر شده در قرارداد شماره 487/س ب ن 17/5/96 با تأخیر ، ملک موردنظر را تخلیه کرده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ اجاره بها ، به میزان مذکور در آخرین قرارداد ، در صورتی که نامبرده به مرمت داخلی ملک و اشتراک برق سه فاز ادعایی نداشته باشد و به نام شهرداری کرمان انتقال یابد ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 147321-20/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به ضرورت امر و با عنایت به این که شهرداری کرمان در سال 1398 با نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری اقدام به تهیه دفترچه ارزش کارشناسی نموده است ، موافقت شد که من بعد کلیة ارزیابی ها به جز خرید و فروش زمین با استفاده از دفترچة مذکور انجام گیرد. لطفاً در این خصوص دستور لازم صادر فرمایید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 12-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 27/8/98 شــورای عمـومی و به منظـور حمایت از اقشارآسیب پذیر شهر کرمـان ، مقــرر می دارد : امـلاک دارای سند ثبتی ششدانگ با مساحت 500 متر مربع و کمتر مشروط به این که تعارضی با معابر طرح تفصیلی وقت نداشته باشند، شامل :
الف- املاک قبل از زمان تصویب اصلاحیة ماده 101 قانون شهرداری ها. (28/1/1390 )

ب- آن دسته از املاکی که سند مالکیت متعلق را بعد از تاریخ فوق الذکر دریافت داشته و مدارک مثبته  ( نقشة هوایی ، فیش آب و برق و ... ) اثبات گرداند که عمل ساخت و ساز آن ها و یا تفکیک قبلاً انجام شده است ،از پرداخت قدرالسهم اراضی معاف گردند.