فتح االه مویدی

در .

                                                                                                                

 

نام و نام خانوادگیفتح الله مویدی

نام پدر: غلامعلی 

تاریخ تولد: 1330

محل تولد : کرمان

آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس حقوق