زهرا لری

در .

                                                                                        

نام و نام خانوادگی: زهرا لری

نام پدر: نصرالله

تاریخ تولد: 1345

محل تولد : کرمان

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت شهری