کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان

در .

رئیس:

زهرا لری

 

نایب رئیس:

احمد حسن زاده

 

منشی:

 
علی اکبر مشرفی
 
 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 16