کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان

رئیس:

 علی بهرامی

 

نایب رئیس:

 زهرا ایرانمنش

 

منشی:

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

سایر اعضای کمیسیون: 

منصور ایرانمنش

رامین ارجمند کرمانی

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 15:30