کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان

رئیس:

احمد حسن زاده

 

نایب رئیس:

 زهرا لری

 

منشی:

حسین چناریان


 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 17