کمیسیون گردشگری و اصناف

در .

رئیس:

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

 

نایب رئیس:

علی بهرامی

 

منشی:

حسین چناریان
 
 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 9 صبح