کمیسیون گردشگری و اصناف

در .

رئیس:

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

 

نایب رئیس:

احمد حسن زاده

 

منشی:

زهرا لری
 
 

سایر اعضای کمیسیون: 

حسین چناریان

فتح الله مویدی

 
 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 10 صبح