کمیسون حقوقی ، نظارت و حاشیه نشینی

رئیس:

 منصور ایرانمنش

 

نایب رئیس:

 علی خدادادی

 

منشی:

محمدجواد کامیاب

سایر اعضای کمیسیون: 

حسین چناریان

ماه بانو معصوم زاده

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 19