کمیسون حقوقی ، نظارت و حاشیه نشینی

در .

رئیس:

 منصور ایرانمنش

 

نایب رئیس:

 علی خدادادی

 

منشی:

محمدجواد کامیاب

سایر اعضای کمیسیون: 

حسین چناریان

محمد فرشاد

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 15:30