کمیسیون خدمات شهری، بهداشت و محیط زیست

رئیس:

فتح الله مویدی

 

نایب رئیس:

سید محمد صادق تقوی

 

منشی:

عشرت کردستانی

سایر اعضای کمیسیون: 

سید محمد موسوی
 
منصور ایرانمنش
 
محمد رضا کمساریمحمد امین شمسی
 

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 16