کمیسیون برنامه و بودجه ، ایجاد منابع پایدار و حقوقی

در .

رئیس:

حسین چناریان

 

نایب رئیس:

سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

 

منشی:

علی خدادادی

سایر اعضای کمیسیون: 

محمدجواد کامیاب

منصور ایرانمنش

محمد فرشاد

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

شنبه ساعت 16