مصوبات جلسه 94/10/20

1- نامه شماره 158495-15/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش قطعه زمین واقع در میدان تره بار جدید کرمان جاده بم – کرمان به مساحت 270 مترمربع ، به آقایان محمدرضا حاج عباسی و محمدعلی کاظمی به نحو مندرج در نامه موافقت شد. تصویر نامه های شهرداری و شورا پیوست می باشد.

2- نامه شماره 158574-16/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز شهرداری منطقه 2 با تغییرات پیشنهادی در بودجه سال جاری به شرح ذیل موافقت شد. لازم است که تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. ضمناً تأکید گردید که با توجه به نیاز شهر به جمع آوری آبهای سطحی ، دقت شود که این پیشنهاد ، در آتیه موجد مشکلاتی برای شهر نشود.

«  اصلاحیه بودجه شهرداری منطقه 2 »

 هزینه

 

ردیف

عنوان وظیفه

شرح

مبلغ  مصوب

مبلغ کسر شده

مبلغ اضافه شده

مبلغ پیشنهادی

3020102301

عمرانی

اجرای طرح جمع آوری آبهای سطحی

-/000/800/11

-/000/000/10

-

-/000/800/1

3030102303

عمرانی

زیرسازی و آسفالت معابر

-/179/740/38

-/000/000/9

-

-/179/740/29

3031002302

عمرانی

اجرای پل های ورودی معابر

-/000/000/1

-/000/000/1

-

0

3030202301

عمرانی

احداث و بهسازی پیاده روها

-/000/000/17

-

-/000/000/5

-/000/000/22

3050402301

عمرانی

زیباسازی سیما و منظر شهری

-/000/000/4

-

-/000/000/15

-/000/000/19

جمع

-/179/540/72

-/000/000/20

-/000/000/20

-/179/540/72

3- نامه شماره 2522-20/10/94 آقای ترابی ، نمایندة تعدادی از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مطرح گردید و در جهت حل مشکل این گروه از مهندسان و متقاضیان صدور پروانه ساختمان ،  مقرر شد که پس از هماهنگی لازم با سازمان نظام مهندسی ساختمان ، به گونه ای اقدام شود که نقشه های با مساحت حداکثر سیصد مترمربع ، به هر تعداد ، در زمرة 8 فقره محاسبه نگردد.

4- نامه شماره 158525-16/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تملک مدرسة حیاتی به مساحت 1040 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/072/20 ریال ( بیست میلیارد و هفتاد و دو میلیون ریال ) به ازای واگذاری قطعه زمین شماره 75 ، به مساحت 1974 مترمربع از نقشه تفکیکی شماره 11213/2-30/7/86 اراضی حسن آباد به

ارزش کارشناسی -/000/800/199/15 ریال ( پانزده میلیارد و صد و نود و نه میلیون و هشتصد هزار ریال ) و قطعة زمین
شماره 74 به مساحت 86/1207 مترمربع از نقشة تفکیکی شماره 78379/2-4/10/91 در اراضی مؤمن آباد ، به ارزش کارشناسی -/000/168/629/10 ریال ( ده میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون و صد و شصت و هشت هزار ریال ) ، جمعاً به ارزش کل -/000/968/828/25 ریال ( بیست و پنج میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، به ادارة آموزش و پرورش با رعایت ضوابط مربوط و مشروط به اخذ نقدینه -/000/968/756/5 ریال ( پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، مبلغ ما به التفاوت ارزش املاک عوض و معوض از آن ادارة محترم موافقت گردید.

5-  نامه شماره 142068-17/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش لچکی ضلع شمال ملک شهروندان محترم ، آقایان : علی اکبر و مهدی صفرزاده کرمانی در خیابان مطهری ، کوچه شماره 62 ، به مساحت 26/105 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/340/947 ریال ( نهصد و چهل و هفت میلیون و سیصد و چهل هزار ریال ) به نامبردگان با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. نظر به این که 91/51 مترمربع از ضلع شرق و غرب ملک مزبور در مسیر طرح واقع می شود ، مبلغ -/000/150/480 ریال ( چهارصد و هشتاد میلیون و صد و پنجاه هزار ریال ) و ما به التفاوت در وجه شهرداری پرداخت گردد.

6- نامه شماره 159315-17/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی
شهر کرمان ، شش دانگ ملک شهروند محترم ، خانم لیلی حسینی زاده مهدی آبادی ، در خیابان حکیم ، کوچه
شماره 13 ، دارای سند عادی ، به مساحت 75/123 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/750/113/1 ریال ( یک میلیارد و صد و سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) ، در مسیر اجرای طرح تعریض قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 141828-14/9/94 موافقت شد که به ازای انتقال اسناد ملک مزبور از طریق مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، شهرداری پس از کسر مبلغ -/000/300/267 ریال ( دویست و شصت و هفت میلیون و سیصد هزار ریال ) قدرالسهم ملک ، قطعه زمین شماره 71  از نقشه تفکیکی شماره 2413/1-30/2/82 ، به مساحت 75/197 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/949 ریال
( نهصد و چهل و نه میلیون و دویست هزار ریال ) را به مشارالیها با رعایت ضوابط واگذار نماید و خانم لیلی حسینی زاده مهدی آبادی نیز مبلغ -/000/750/102 ریال ( یکصد و دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعة معوض را در وجه شهرداری پرداخت نماید.

7- نامه شماره 142073-3/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس مفاد صورتجلسة شماره 173524/3-4/12/93 و مقرر گردید که محاسبه و اخذ عوارض حذف پارکینگ ، صرفاً در مورد بخش مساحت درخواستی جدید اعمال گردد. تقاضای شهروند و نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- بر حسب مذاکرات مقرر شد تا در صورتی که هر یک از واحدهای صنفی ، مصالح لازم برای پیاده رو سازی مجاور ملک خود را تقبل نمایند ، شهرداری نیز بلادرنگ اقدامات اجرایی لازم را در آن خصوص معمول دارد.