مصوبات جلسه 94/10/27

1- نامه شماره 163816-24/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مذاکراتی که در نشست
شورای عمومی مورخ 27/10/94 ، با آقای مهندس بابایی ، سرپرست محترم شهرداری ، به عمل آمد ، با عضویت آقایان : مهندس پوراسماعیلی ، مدیر محترم شهرداری منطقه 2 ، و سید محمد موسوی ، مدیر محترم اداره حراست شهرداری ، در کمیسیون ماده 14 قانون معاملات شهرداری ها ، موافقت گردید.

2-  نامه شماره 2027-20/8/94 شهروند محترم ، آقای مهدی ثمره ، مطرح گردید و موافقت شد که اقدامات آتی در خصوص ملک موردنظر در خیابان شهاب ، کوچه شماره 9 ، بدون امعان نظر به سابقة تعهد مربوط به نمای ساختمان و با رعایت دیگر ضوابط عمل گردد.

3- نامه شماره 158512-15/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت حل مشکل شهروند محترم ، آقای محمدرضا اسلامیت ، و با توجه به توضیحات مندرج در نامه شهرداری ، موافقت گردید که ارزیابی لچکی در حال واگذاری بر اساس برگ ارزیابی شماره 119-19/3/90 محاسبه و اقدام گردد.

4- نامه شماره 131720-22/9/94 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که شهروند محترم ، آقای سیدضیاء میررضایی ، اقدامات ساختمانی خلاف ضوابط پروانه ساختمان انجام داده است ، مقرر شد که هر گونه اقدام در خصوص ملک موردنظر در خیابان شهید دستغیب ، نبش کوچة شماره 55 ، بر اساس ضوابط و مفاد رأی کمیسیون ماده 100 به شماره 12168/100-28/7/94 ، انجام گیرد.

5- نامه شماره 2578-27/10/94 شهروند محترم ، آقای مجید رحیم پور ، مطرح گردید و مقرر شد با توجه به اصلاحیه مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها ، بدهی نامبرده – موضوع قبض صادرة شماره 28488-24/10/94 از بابت پروانة کسب و پیشه -  به صورت 30% نقد و باقیمانده در اقساط 18 ماهه با رعایت ضوابط مربوط اخذ گردد.

 6- نامه شماره 2570-27/10/94 شهروند محترم ، آقای احمد مظلومی نژاد ، جانباز بالای 25% ، مطرح گردید و مقرر شد با توجه به اصلاحیه مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها بدهی نامبرده به منطقه چهار شهرداری ، به صورت 20% نقد و باقیمانده تا پایان سال 1395 ، با رعایت ضوابط مربوط ، تقسیط گردد.

7- نامه شماره 159102-16/10/94 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه قطعه زمین شماره 60 از نقشه تفکیکی شماره 29799-29/8/81 – موضوع مجوز صادرة شماره 65-19/2/83 این شورا – در مسیر طرح تعریض قرار گرفته است ، موافقت شد که به ازای قطعة مزبور ، به ارزش کارشناسی -/000/336/591 ریال
( پانصد و نود و یک میلیون و سیصد و سی و شش هزار ریال ) ، قطعه زمین شماره 9 ، به مساحت 62/211 مترمربع از نقشه تفکیکی( اصلاحی ) 3054-25/5/89 ، به ارزش کارشناسی -/000/860/634 ریال
( ششصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال ) با رعایت ضوابط به شهروند محترم ، آقای مسعود شجاعی ، واگذار گردد و مشارالیه ما به التفاوت ارزش دو قطعه زمین موصوف را به میزان
-/000/524/43 ریال ( چهل و سه میلیون و پانصد و بیست و چهار هزارریال ) به حساب سازمان اموال و املاک شهرداری واریز نماید.