مصوبات جلسه 96/7/16

1- نامه شماره 137-96-19/7/96 مدیرعامل محترم شرکت شهریاران گیلخانه مطرح گردید و مقرر شد که 1- با شرکت مزبور تسویه حساب شود و مفاصا حساب دریافت شود 2- پس از آن پیشنهاد جدید از طریق شرکت مذکور به شهرداری ارایه گردد تا آن پیشنهاد بر مبنای مصالح شهرداری بررسی شود و مطابق با ضوابط و مقررات اقدام گردد. تصویر نامه پیوست می باشد.

2- نامه وارده شماره 1484-25/6/96 شهروندان محترم خانم فرزانه خواجویی و آقای علی رضا طالبی زاده مطرح گردید و با درخواست نامبردگان ، در خصوص تسویه حساب میزان طلب نامبردگان از شهرداری از طریق صدور پروانه شناور در هر یک از مناطق ، در صورت تأیید سرپرست محترم شهرداری و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

3-  نامه شماره 60016-18/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به هزینه های مختلفی که فرهنگسرا و خانه های فرهنگ در مسیر فعالیت کاری موظف به اعمال آن هستند ، با پیشنهاد واریز مبلغ پنج میلیارد و پانصد هزار ریال از محل ردیف 416610-100 بودجه سال 1396 به حساب فرهنگسرا با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

4- نامه شماره 110507-1/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 100454/1-14/6/96 منطقه یک شهرداری ، شهروند محترم ، آقای علی آل طاها با هدف اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/908/115 ریال ( یکصد و پانزده میلیون و نهصد و هشت هزار ریال ) به صورت علی الحساب به حساب شهرداری واریز نموده و اکنون منصرف شده است و بدین جهت پروانه ساختمان صادر نگردیده است و نامبرده متقاضی برگشت وجه واریز شده می باشد ، لذا با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

5- نامه شماره 111809-3/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 100372/3-28/3/96 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، آقای محسن قاعدی فر ، با هدف دریافت مجوز احداث 5 طبقه پروانه ساختمان مبلغ -/000/000/180 ریال ( یکصد و هشتاد میلیون ریال )  علی الحساب ، به حساب شهرداری واریز کرده و پس از آن متقاضی کاهش طبقات ساختمان از پنج به دو گردیده است و بدین سبب مبلغ -/224/452/109 ریال ( یکصد و نه میلیون و چهارصد و پنجاه و دو هزار و دویست و بیست و چهار ریال ) از شهرداری بستانکار می باشد ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

6- نامه شماره 111010-2/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/000/2 ریال ( دو میلیون ریال ) از محل اعتبارات ردیف 41771-100 به شهروند نابینا ، آقای خلیل شریفی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.

7- نامه شماره 104864-22/6/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با تفویض اختیار ترک تشریفات معاملات تا سقف پنج میلیارد ریال به سرپرست محترم شهرداری موافقت شد. همچنین در مورد معاملات کلان نیز تا سقف دوازده میلیارد ریال به ایشان تفویض اختیار می شود. لازم است که نتیجة کلیة معاملات زیر دوازده میلیارد ریال به شورا گزارش گردد و در مورد هر معامله ای که سقف آن بیش از دوازده میلیارد باشد ، پس از انجام فرآیند معامله و بازگشایی پاکت ها ، با شورا مکاتبه و اخذ نتیجه گردد.

8- نامه شماره 118541-15/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. پس از استماع توضیحات جناب آقای موسوی ، سرپرست محترم شهرداری کرمان ، در جلسة مزبور و برگ کارشناسی شماره 0796/110796-11/7/96 ، با پیشنهاد مطرح در نامه شماره 99106-12/6/96 شهرداری در خصوص واگذاری قطعه زمین با پلاک ثبتی شماره 2985 بخش 3 کرمان در بلوار ذغال سنگ به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

9- نامه شماره 182423-7/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فراخوان جذب سرمایه گذار برای راه اندازی بازارچة عرضة محصولات ارگانیک توزیع و تولید با رعایت ضوابط مربوط موافقت
گردید.

10- این شورا با پیشنهاد شهرداری در مورد بررسی و تأیید 9 اساسنامة ارسالی موافقت کرد. توضیح اینکه مفاد هر یک از اساسنامه ها را وزارت محترم کشور به طور یکسان تنظیم کرده و شامل همة کلان شهرهای کشور می گردد. سازمان هایی که اساسنامه های آنها با همان هیأت و شکل ارسالی به تصویب رسیدند عبارتند از : 1- سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی 2 - مدیریت آرامستان ها 3- آتش نشانی و خدمات ایمنی 4- فناوری اطلاعات و ارتباطات 5- مدیریت پسماند 6- عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 7- ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 8- سیما ، منظر و فضای سبز شهری 9- سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی. ضمناً شهرداری در نامه خود اجرای اساسنامه ها را نافع به اهداف آتی شهرداری دانسته و مواد آن را تأیید کرده است ، با توجه به این توضیحات ، این شورا با مواد مندرج در اساسنامه ها موافقت کرده واعلام داشت که اقدامات مربوط ، مطابق با ضوابط قانونی بلامانع میباشد.

11- نامه های شماره 107/ش/الف-8/6/96 و 1003/ش/ش-15/7/95 شهردار محترم محله شهرک شهرداری مطرح گردید و با امعان نظر به ردیف بودجة مصوب ، مقرر شد که با نظر مساعد اقدام لازم در مورد ردیف های یک و سه نامه ( مربوط به زیرسازی و آسفالت خیابان های اصلی و مسدود کردن کوچه های منتهی به بلوار ) انجام گیرد.