مصوبات جلسه 96/8/21

1- نامه شماره 113890-23/7/96 شهرداری محترم کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج ، با پیشنهاد شهرداری در خصوص راه اندازی سایت تولید کود کمپوست موافقت شد. ضمناً پیشنهاد می شود که با توجه به کوتاهی زمان سه ماهه انجام عملیات آزمایش ، مدت 5 ماه ، تا پایان فروردین ماه 1397 تغییر و استمرار یابد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 137357-14/8/96 شهرداری کرمان مطرح و با هدف تشویق شهروندان محترم به اخذ پروانة ساختمان و توسیع ساخت و ساز در شهر ، با پیشنهاد شهرداری مطابق با روال سال قبل موافقت شد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

3- با نامه وارده شماره 2009-17/8/96 شهروند محترم ، آقای اکبر منشی پور ، مطابق آنچه در نامه شماره 38526/1-7/3/96 منطقه یک شهرداری پیشنهاد شده است ، موافقت شد. توضیح اینکه آن فرمانداری محترم در نامه شماره 173957/1/95-10/12/95 به بند 28 از صورتجلسة شماره 3063-3/12/95 ایراد وارد کرده بود که شورا در نامه شماره 3273-21/12/95 به شهرداری خواهان بررسی گردید. با توجه به سوابق ، پرونده نامبرده به علت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردیده و آن کمیسیون جریمه ای برای میزان تخلف تعیین کرده و در رأی صادره ، صدور پایان کار ساختمان را بعد از پرداخت عوارض و جریمة متعلق مجاز دانسته بود. شهرداری نیز در نامه شماره 42183-16/3/96 ( که پیشنهاد نامة منطقه یک شهرداری نیز ضمیمه آن میباشد ) با توجه به استحکام بنای مهندس ناظر و رأی کمیسیون ماده صد و جریمة پرداختی متقاضی صدور پایان کار ساختمان گردیده است. تصویر کلیة مدارک جهت استحضار پیوست می باشد.