رامین ارجمند

در .

                                                                                                                              

نام و نام خانوادگیرامین ارجمند کرمانی

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد:  1350

محل تولد :  تهران

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی معماری