زهرا ایرانمنش

در .

                                                                                                                          

نام و نام خانوادگیزهرا ایرانمنش

نام پدر: شهید حاج شیخ علی ایرانمنش

تاریخ تولد: 1345

محل تولد : کرمان

آخرین مدرک تحصیلی : دکترای ادبیات فارسی