منصور ایرانمنش

در .

                                                                                                                     

نام و نام خانوادگی: منصور ایرانمنش

نام پدر: علی 

تاریخ تولد: 1351

محل تولد : گلبافت

آخرین مدرک تحصیلی : در حال ارائه پایان نامه دکترای شهرسازی