حسین چناریان

در .

                                                                                                                       

نام و نام خانوادگیحسین چناریان

نام پدر: اسدالله

تاریخ تولد: 1338

محل تولد :  کرمان

آخرین مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد مدیریت دولتی