علی خدادادی

در .

                                                                                                                           

نام و نام خانوادگیعلی خدادادی

نام پدر: امیرقلی 

تاریخ تولد: 1338

محل تولد : رابر

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی