محمد جواد کامیاب

در .

                                                                                                                         

نام و نام خانوادگیمحمد جواد کامیاب

نام پدر: اصغر

تاریخ تولد: 1334

محل تولد : کرمان

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی  عمران