علی اکبر مشرفی

در .

                                                                                                                   

نام و نام خانوادگیعلی اکبر مشرفی

نام پدر: حسن

تاریخ تولد: 1336

محل تولد : کرمان

آخرین مدرک تحصیلی : فوق لیسانس شیمی