ماه بانو معصوم زاده

در .

                                                                                                                       

نام و نام خانوادگیماه بانو معصوم زاده

نام پدر: رضا 

تاریخ تولد: 1351

محل تولد : اصفهان

آخرین مدرک تحصیلی : پزشکی