سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

در .

                                                                                                                            

نام و نام خانوادگیسیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی

نام پدر: سید عطاءاله 

تاریخ تولد: 1342

محل تولد : بم

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت صنعتی