مصوبات جلسه 96/9/19

1- نامه شماره 88043-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای مسعود سلطانی نژاد بوکالت آقای داوود صابری نارتیجی ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجاره به شماره 96 ، بلوک 3 ، از نقشة تفکیکی شماره 2592/90 در محلة صنعتی به مساحت 78/422 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/116/930 ریال ( نهصد و سی میلیون و صد و شانزده هزار ریال ) می باشد ، با پیشنهاد واگذاری قطعة مزبور در قبال اخذ مبلغ فوق الذکر با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

2- نامه شماره 112843-4/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای مجید زنگی آبادی ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجاره به شماره ردیف 103 قدیم
( 120 جدید ) ، از نقشة تفکیکی شماره 2592/90/ص-8/4/90 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعه زمین مزبور به مساحت 31/386 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/144/927 ریال
( نهصد و بیست و هفت میلیون و صد چهل و چهار هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

3- نامه شماره 150368-8/9/96 شهرداری کرمان در خصوص برآورد اولیه مربوط به هزینه های احداث آرامستان مطرح گردید و با توجه به ضرورت اقدام و سابقة موضوع تعیین تکلیف آرامستان از طریق فراخوان عمومی در جذب سرمایه گذار ، مقرر شد که بر مبنای قیمت های ارسال شده ، فراخوان تا پایان آذر ماه سال جاری برگزار گردد. تصویر نامه شهرداری و کپی برآوردهای آن و سابقة موافقت نامه شورا ، ضمیمه می باشد.

4- با توجه به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی ، ورزش و جوانان در خصوص ضرورت تشکیل شورای مشورتی جوانان ، اساسنامة این شورا در نشست مورخ 19/9/96 شورای عمومی مطرح و تصویب گردید. نسخه ای از اساسنامه به پیوست ارسال می گردد.

5- نامه شماره 112828-4/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محسن زندی مجد به وکالت آقای یدالله قادر در خیابان میرزاآقاخان جنوبی ، کوچة شماره 69 ، به مساحت 58/11 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/115 ریال ( یکصد و پانزده میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 137604-14/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اضافه کرد مبلغ -/000/500/1 هزار ریال ( یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ) به ردیف درآمدی 102002 با عنوان « عوارض بر پروانه ساختمان » و افزایش مبلغ فوق الذکر به پروژه ردیف 3060402301 با عنوان « احداث مقبره شهدای گمنام » با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد.