مصوبات جلسه 96/11/29

1- نامه شماره 172610-2/11/96 شهرداری کرمان ،  در خصوص مشکل شهروند محترم ، آقای احسان رحمانی ، مطرح گردید. نظر به این که بر اساس مفاد مندرج درنامه ، این شهروند قبلاً متقاضی صدور پروانة 8 طبقه برای ملک موردنظر در خیابان هزار و یکشب جنوبی ، کوچه شماره 4 بوده و نقشه های خود را به تأیید سازمان نظام مهندسی رسانده بود و عوارض مربوط را پرداخت کرده بود و اکنون بر اثر اصلاح طرح تفصیلی و کاهش عرض معبر به وی گفته شده است که بایستی نقشه خود را به 7 طبقه اصلاح نماید ، شورا با توجه به همه جوانب ، اعلام داشت که در صورتی که شهروند نامبرده کلیه اقدامات جهت صدور پروانه برای 8 طبقه ساختمان از قبیل تهیه نقشه ساختمان و ثبت نقشه در سازمان نظام مهندسی و پرداخت عوارض مربوط را انجام داده باشد ، صدور پروانه بر مبنای آن اقدامات و تعهد بوجود آمده ، با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد. کپی نامه شهرداری و شهروند نامبرده ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 172142-13/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک وقفی مورد نظر به آدرس خیابان استقلال ، نبش کوچة شماره 9 که بر اساس برگ اجاره نامة شماره 162629-16/5/95 در اجاره شهروند محترم ، آقای عبدالرضا فخری زاده کرمانی
می باشد - به مساحت 19/24 مترمربع عرصه و دارای 19/24 مترمربع اعیانی تجاری و 10/4 مترمربع بالکن ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/500/636/861/4 ریال ( چهار میلیارد و هشتصد و شصت و یک میلیون و ششصد و سی و شش هزار و پانصد ریال ) ( از طریق کارشناسان مرضی الطرفین ) در مسیر طرح تعریض خیابان استقلال قرار می گیرد و نمایندة موقوفه ، آقای محمدحسین نصیری پور ، و مستأجر نامبرده در خصوص آزادسازی و الحاق میزان مسیری به معبر و انتقال و تحویل رسمی و قطعی آن به نام شهرداری اقدام کرده اند و شهرداری کرمان نیز به ازاء ، قطعه زمین شماره 11 از نقشه تفکیکی شماره 124794/3-11/8/94 در آسیاباد جنوبی ، کوچة شماره 11 ، به مساحت 41/164 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/193/200/1 ریال ( یک میلیارد و دویست میلیون و صد و نود و سه هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 178559-17/11/94 در شهرک مطهری جنب قطعات واگذاری به کلانشهرها به مساحت 92/279 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/799/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و نود و نه میلیون و دویست هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مشارالیهما ( آقای عبدالرضا فخری زاده کرمانی و آقای محمدحسین نصیری پور به عنوان نماینده اوقاف ) واگذار نماید. اما شهرداری وجه نقد از این بابت به ادارة اوقاف پرداخت ننماید.

3- نامه شماره 192177-12/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهرداری کرمان بر اساس صورتجلسة واگذاری شماره 37239-27/10/86 قطعه زمین شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 47034-27/12/75 را به شهروند محترم ، آقای محمدعلی سلطانی به وکالت آقای مهدی رنجبر شورآبادی واگذار کرده است و اکنون بر مبنای سند صادره ، 5/6 مترمربع اضافه مساحت دارد ، لذا با اخذ نقدینة مبلغ کارشناسی -/000/000/78 ریال ( هفتاد و هشت میلیون ریال ) در قبال واگذاردن مساحت مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

 4- نامه شماره 175189-18/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای محمد هروی ، در جهت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/000/350 ریال
( سیصد و پنجاه میلیون ریال )
به حساب شهرداری واریز کرده است و از صدور پروانه منصرف گردیده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توجه شود که قبلاً به نامبرده هیچگونه انتفاعی از این بابت اعطا نشده باشد. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 196075-17/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که ملک موردنظر ورثه مرحوم حسن رفیع زاده شاهی به وکالت آقای مجید ارفع ، در محدودة تملکی شهرداری قرار داشته و سهم تفکیک شهرداری بر اساس  55% محاسبه گردیده و در زمان ارایة نقشه تفکیکی معبر داخلی ایجاد شده است و با توجه به مالکیت شهرداری جزو سهم شهرداری محاسبه گردیده است و از آن جا که پرونده کلیه مراحل لازم را جهت تفکیک طی نموده است و منجر به صدور نقشه تفکیکی پیشنهادی و پرداخت -/000/000/000/5 ریال ( پنج میلیارد ریال ) گردیده است ، با پیشنهاد شهرداری ، مطابق روال گذشته در خصوص اخذ سهم شهرداری ، مطابق با تقاضای متقاضی موافقت شد. کپی نامه شهرداری و شهروند نامبرده به پیوست ارسال می گردد.

6- نامه شماره 189142-8/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، خانم ساناز صداقت نیا ، در جهت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/721/202 ریال
( دویست و دو میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار ریال )
به صورت نقد و مبلغ -/000/600/232 ریال ( دویست و سی و دو میلیون و ششصد هزار ریال ) طی دو فقره چک تقسیطی به حساب  شهرداری واریز کرده است و از صدور پروانه منصرف گردیده است ، با برگشت وجه مزبور و چک های نامبرده به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توجه شود که قبلاً به نامبرده هیچگونه انتفاعی از این بابت اعطا نشده باشد. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 172135-13/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سیروس ترابی ، دارای سند عادی ، در امتداد بلوار کوثر ، تقاطع خیابان کمیل ، کوچه شماره 27 ، به مساحت 915 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/686/7 ریال ( هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون ریال ) در مسیر گذر مستهلک می گردد ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 127030-27/7/96 و به ازای واگذاری ، آزاد سازی و انتقال سند ملک مسیری به صورت صورتجلسة تحویل و مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین های شماره 230 و 231 ، از نقشه تفکیکی شماره 16446/2/90-30/8/90 در بلوار جمهوری اسلامی ، اراضی محمد آباد ، خیابان کمیل ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/612/454/4 ریال
( چهار میلیارد و چهار صد و پنجاه و چهار میلیون و ششصد و دوازده هزار ریال ) به نامبرده در صورت احراز مالکیت با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. همچنین مبلغ -/000/388/231/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض به حساب بستانکاری نامبرده منظور گردد و این مبلغ ، بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود و نامبرده یا هر شخص معرفی شده از سوی مشارالیه بتواند از تسهیلاتی نظیر پروانه و پایان کار ساختمان ، در منطقه دو شهرداری ، استفاده نماید. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 174306-17/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای موسوی ، معاون محترم مالی و اداری شهرداری ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/020/450/261 ریال ( دویست و شصت و یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و بیست ریال ) مربوط به شش فقره سند حسابداری موردنظر ، از محل اعتبار ردیف 420201-100 با عنوان دیون با محل موافقت شد. توصیه شد که من بعد در زمان قانونی نسبت به اخذ مدارک مثبته اقدام شود. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.