کمیسیون بهداشت

در .

رئیس:

ماه بانو معصوم زاده

 

نایب رئیس:

علی خدادادی

 

منشی:

علی اکبر مشرفی

سایر اعضای کمیسیون: 

سید محمدرضا معین زاده میرحسینی

حسین چناریان

 

روز و ساعت تشکیل جلسات:

یکشنبه ساعت 8 صبح