تماس با شورا

در .

آدرس:
کرمان، خیابان سپه، شورای اسلامی شهر کرمان 

کدپستی : 7614633166


تلفن:

دبیرخانه : 32231482 - 034

            32236324 - 034

دورنگار : 32236102 - 034

روابط عمومی : 32268743 - 034

امور مالی : 32266063 - 034


http://www.kermanshora.ir